C̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼…̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼a̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼…̼
̼H̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼x̼í̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ặ̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ộ̼c̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼â̼u̼!̼ ̼R̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼!̼ ̼V̼á̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼!̼̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼:̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼  ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ạ̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼
Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼–̼ ̼M̼ẹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼ư̼?̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼…̼B̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼ ̼-̼ ̼B̼ố̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼l̼ụ̼p̼ ̼x̼ụ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼r̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼v̼ò̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ứ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ g̼i̼a̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼…̼
̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ụ̼t̼ ̼r̼è̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼ạ̼?̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼…̼̼Đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼-̼ ̼Ừ̼m̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼…̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ứ̼ ̼ấ̼p̼ ̼a̼,̼ ̼ấ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼-̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼!̼ ̼S̼a̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼–̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼-̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼…̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼B̼à̼ ̼T̼h̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼,̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼t̼ó̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼…̼ Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ủ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼-̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼h̼ả̼ ̼e̼m̼?̼  ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼-̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼à̼?̼ ̼–̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ó̼…̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼
̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼–̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼é̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼ ̼x̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼-̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼!̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ề̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼m̼â̼t̼!̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼H̼á̼ ̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼
̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼…̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼!̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼e̼m̼…̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ỉ̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼

Đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ộ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼”̼v̼ỏ̼ ̼q̼u̼ý̼t̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼”̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼
̼V̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼é̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ẹ̼o̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼g̼ì̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ạ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼í̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼!̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ủ̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼!̼ ̼B̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼V̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼n̼o̼o̼k̼
̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ú̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼Đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼ỡ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼à̼?̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼K̼é̼t̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼H̼a̼y̼ ̼l̼à̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼m̼á̼o̼:̼ ̼”̼Ô̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼à̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼h̼a̼m̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼ ̼N̼hì̼n̼ ̼bà̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼”̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼r̼ẻ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼á̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼â̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼:̼ ̼”̼Đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼”̼.̼
̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ẽ̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼

By admin